Archiwa tagu: VAT 2017

Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Począwszy od stycznia 2017 r. tylko mali podatnicy* będą posiadać prawo do stosowania kwartalnych rozliczeń. To wynik zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają zastosowanie zarówno do małych podatników rozliczających się metodą kasową, jak i tych, którzy nie wybrali metody kasowej, przy czym ci ostatni mogą składać kwartalne deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa (art. 99 ust.3).

Przepisów ust. 3 nie stosuje się do podatników (ust. 3a):

  1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni ? przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Zmianie uległ również ust. 5 art. 99. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  1. w którym przekroczono tę kwotę ? jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  2. następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę ? jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

* Małym podatnikiem VAT jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1.200.000,00 Euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.