Archiwa tagu: Jahresabschluss

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego

Przypominamy, iż sprawozdanie finansowe za rok 2015 dla spółek prowadzących tzw. pełną księgowość, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2015 r., powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku obrotowego, który z reguły pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe zawiera bilans, rachunek zysków i strat, a także informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (art. 45 ust. 2 ustawy).

Kierujący jednostką jest zobowiązany na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (najczęściej będzie to 15 lipca danego roku).

Co ważne, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy, sprawozdanie finansowe należy zgłosić do KRS także wówczas, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w powyższym terminie. Wówczas nadal obowiązywać będzie termin 15 dniowy od ostatniego dnia, w którym sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone. W momencie, gdy sprawozdanie zostanie już zatwierdzone, ustawa przewiduje kolejne 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego.

W przypadku spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, a także innych podmiotów wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy, razem ze sprawozdaniem finansowym należy złożyć sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie zawiera informacje o stanie majątkowym i sytuacji majątkowej jednostki, a dodatkowo wskazuje zdarzenia istotnie wpływające na jej działalność, które wystąpiły w minionym roku obrotowym, przewidywany rozwój jednostki, ważniejsze osiągnięcia na polu badań i rozwoju, instrumenty finansowe a także liczbę udziałów własnych oraz posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Ustawa przewiduje ponadto sankcje karne, w sytuacji gdyby nie złożono w terminie sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 79 ustawy, kto nie składa sprawozdania finansowego we właściwym sądzie rejestrowym, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

Ponadto, sąd rejestrowy może na podstawie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zastosować karę grzywny, w razie gdyby jednostka nie złożyła właściwych dokumentów po wyznaczeniu jej dodatkowego, 7-dniowego terminu.

Piotr Zmyślony, prawnik

Zapowiedź kontroli spółek, które nie złożą w terminie sprawozdania finansowego

W piśmie skierowanym początkiem czerwca do  Dyrektorów i Naczelników jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej, Minister Finansów zalecił podjęcie przez wszystkie podległe mu organy działań zmierzających do ograniczenia wyłudzeń w podatku VAT, a szczególnie:

 • zwiększenie ilości kontroli, z uwzględnieniem analizy ryzyka, w podatku od towaru i usług, w tym u podmiotów, których sprzedaż roczna przekracza kwotę 5.000.000 zł – także kosztem przesunięcia osób zajmujących się kontrolami w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych w zakresie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w wirtualnych biurach, oraz niezwłoczne (bieżące) wprowadzanie uzyskanych informacji;
 • zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób kontaktowania się z podatnikami w celu weryfikacji wykonywania działalności z zamiarem ewentualnego wykreślenia z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nic istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;
 • występowanie do sądu rejestrowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), o zbadanie, czy zgłoszone do KRS dane są zgodne z rzeczywistym stanem, w każdym przypadku wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego w KRS z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania podatnika (w trybie art. 96 ust. 9 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
 • kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków nic złożenia do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych (w zw. z art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy);
 • zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;
 • stosowanie w zdecydowanie większym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe.

Finanzbericht und Abschluss des Geschäftsjahres in Gesellschaften des polnischen Rechts. Rechtliche und buchhalterische Aspekte.

Mit den Prozeduren und Pflichten, welche auf Führungskräften der Gesellschaften des polnischen Rechtes im Zusammenhang mit dem Abschluss des Geschäftsjahres liegen vertraut zu machen. Besprochen und analysiert werden die Elemente des Finanzberichts, was einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der zu treffenden Geschäftsentscheidungen haben wird.

Das im rechtlichen Teil übermittelte Wissen erlaubt die oft bei der Genehmigung des Finanzberichtes durch die Gesellschaftsorgane begangenen Fehler sowie die steuerstraf- und zivilrechtliche Verantwortung für die Nichterfüllung der Pflichten zu vermeiden.

EMPFÄNGERGRUPPE

Die Schulung wurde mit Rücksicht auf geschäftsführende Personen, Handels- und Finanzdirektoren, sowie die Mitarbeiter des oberen Managements, die im Rahmen ihrer Arbeitspflichten zur Bearbeitung, Unterzeichnung oder Genehmigung des Finanzberichtes verpflichtet sind, vorbereitet.

Die Teilnahme an der Schulung erfordert kein buchhalterisches oder rechtliches Fachwissen.

Wegen dem Schulungscharakter können an der Schulung keine Vertreter der Beratungs- oder Buchhaltungsfirmen teilnehmen.

SCHULUNGSPROGRAMM

1.Pflichten und rechtliche Prozeduren bezüglich des Abschlusses des Geschäftsjahres und Genehmigung des Finanzberichts der Gesellschaft

a. Ordentliche Gesellschafterversammlung / Ordentliche Aktionärshauptversammlung

 • Prozedur, Termin, Pflicht- und fakultative Elemente,
 • Finanzbericht, Tätigkeitsbericht des Gesellschaftsvorstandes,
 • Gewinnverteilung/Verlustdeckung,
 • Entlastung für Mitglieder der Gesellschaftsorgane,
 • Einreichung der Unterlagen: KRS (poln. Landesgerichts-register), Finanzamt, MSiG (poln. Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger) – Formulare und Gebühren.

b. Haftung für Nichterfüllung der Pflichte

 • steuerstrafrechtliche Haftung,
 • zivilrechtliche Haftung.

2. Prozedur und Pflichten der Führungskräfte bezüglich des Abschlusses des Geschäftsjahres nach den polnischen Vorschriften:

 • Vorbereitung auf den Abschluss des Geschäftsjahres,
 • Termin der Anfertigung und Genehmigung des Finanzberichts,
 • Pflicht der Prüfung des Finanzberichts,
 • Einreichung und Veröffentlichung des Finanzberichts,
 • strafrechtliche Verantwortlichkeit,
 • Empfänger des Finanzberichtes.

3. Elemente des Finanzberichts

 • Aufbau des Finanzberichts nach den polnischen Vorschriften,
 • Einführung in den Finanzbericht.
 • Detaillierte Besprechung der Elemente des Finanzberichts

a. Bilanz

 • formale Anforderungen einer richtig erstellten Bilanz,
 • Aktiva und Passiva – Bild der Korrelation zwischen dem Vermögen und dessen Finanzierungsquellen,
 • detaillierte Besprechung ausgewählter Bilanzposten,
 • häufigste Fehler.

b. Gewinn- und Verlustrechnung

 • Vor- und Nachteile der einzelnen Fassungen der Gewinn- und Verlustrechnung,
 • Gewinn- und Verlustrechnung als Aufzeichnung der Geschäftsereignisse und der Transaktionsstruktur,
 • Informationen zum Thema des Geschäftsergebnisses und seiner Rentabilität,
 • welche Elemente der Gewinn- und Verlustrechnung erfordern eine besondere Aufmerksamkeit?

c. Cash flow

 • Cash flow als Schlüssel zur Einschätzung des Potenzials und der Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu generieren,
 • welche Fragen beantwortet das cash flow?

d. Aufstellung der Änderungen im Eigenkapitalbestand

e. Ergänzungselemente des Finanzberichts.