Archiwa tagu: Arbeitsgesetzbuch

Najnowsze zmiany w prawie

2107 r. przyniósł wiele zmian w prawie. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowała przepisy ponad 18 ustaw. Zmianie uległy zapisy ustaw:

 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks pracy
 3. o drogach publicznych
 4. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 5. prawo budowlane
 6. o rachunkowości
 7. o ochronie osób i mienia
 8. ordynacja podatkowa
 9. o systemie ubezpieczeń społecznych
 10. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 11. Kodeks spółek handlowych
 12. o dozorze technicznym
 13. prawo ochrony środowiska
 14. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 15. o swobodzie działalności gospodarczej
 16. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 17. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji
 18. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem najważniejszych zmian w przepisach w 2017 r.

Tematy powiązane

Nowelizacja kodeksu pracy 2016

Nowelizacja Kodeksu Pracy: zweryfikuj dokumentację pracowniczą.

22 lutego 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy, m.in. odnoszące się do okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Audyt prawno-kadrowy posiadanej dokumentacji pracowniczej pozwoli zweryfikować poprawność zapisów w umowach i dostosować je do wprowadzanych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z zakresu prawa pracy oraz kadr i płac. Proponujemy Państwu realizację audytu, który pozwoli zweryfikować poprawność najistotniejszych dokumentów pracowniczych w obszarze prawa pracy i księgowości płacowej, tak by dostosować ich zapisy do znowelizowanych przepisów kodeksu pracy.

Zakres usług doradczych w ramach audytu

Na oferowany przez naszą Kancelarię audyt prawno-kadrowy składa się następujący zakres usług:

Audyt prawny

weryfikujący dokumentację pracowniczą pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i zmianami wprowadzonymi nowelizacją kodeksu pracy. Ocenie poddane zostaną najważniejsze, wskazane przez Państwa bądź wybrane przez naszych audytorów:

 • wzory umów o pracę, w tym umowy z kadrą zarządzającą oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy (np. umowy o używaniu samochodów służbowych, umowy o zakazie konkurencji);
 • wzory dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
 • wewnątrzzakładowe akty prawa pracy (m.in. regulaminy pracy, wynagradzania);
 • procedury w zakresie zbiorowego prawa pracy (obowiązki konsultacyjne, współdziałanie z organizacjami związkowymi i przedstawicielami załogi).

Audyt kadrowy

? weryfikujący i kontrolujący poprawność dokumentacji i rozliczeń kadrowo-płacowych. Weryfikacji poddane zostaną:

 • akta osobowe ? wskazane przez Państwa bądź wybrane przez naszych audytorów;
 • prawidłowość naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych;
 • poprawność naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wraz z kontrolą dokumentacji służącej do wypłaty;
 • prawidłowość obliczania wynagrodzeń, sporządzania listy płac, deklaracji podatkowych pracowników.

Tematy powiązane